Varstvo osebnih podatkov

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.

Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo izključno za namene prodaje oziroma oddaje nepremičnin ter za ostale aktivnosti, ki se nanašajo na prodajo oziroma oddajo nepremičnin.

Osebni podatki se lahko zbirajo in obdelujejo za druge namene samo v primeru, če je posameznik dal pisno soglasje za njihovo zbiranje in obdelavo za točno določene druge namene.

Vsi zbrani osebni podatki se varujejo v skladu z:

 • Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Uradni list RS, št. 163/22,
 • Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR)
 • Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov in internim kodeksom ravnanja

 

Upravljavec osebnih podatkov

MEDVEŠEK PUŠNIK NEPREMIČNINE  d.o.o.

Stegne3

1000 Ljubljana

Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov: Bogdan Pušnik

Telefonska številka: 051 338 888

Elektronski naslov: pisarna.mpnep@gmail.com

Pridobivanje osebnih podatkov

Osebni podatki se pridobijo neposredno od prodajalca, kupca, najemnika, najemodajalca oziroma od interesenta za nakup.

Osebni podatki se pridobijo na podlagi:

 • ogleda nepremičnine na terenu,
 • povpraševanja potencialne stranke v poslovnih prostorih MP nepremičnine d.o.o.
 • poslanega sporočila po elektronski pošti ali poslanega tekstovnega sporočila po telefonu,
 • telefonskega klica potencialne stranke,
 • drugega poslovnega stika,
 • sklenitve pogodbe.

 

Zbirke osebnih podatkov

V zbirkah osebnih podatkov se zbirajo in obdelujejo naslednje vrste osebnih podatkov:

Za kupce, prodajalce, najemnike oziroma najemodajalce se zbirajo najslednji podatki:

 • podatki iz sklenjene pogodbe,
 • podatki iz osebnega dokumenta,
 • podatki iz zemljiške knjige,
 • podatki o lastništvu nepremičnine,
 • podatki o morebitnih hipotekarnih kreditih oziroma drugih načinih financiranja,
 • kontaktni podatki,
 • ostali osebni podatki.

O interesentih za nakup in ostalih osebah se zbira naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • kontaktni podatki,
 • datum ogleda nepremičnine, če je bil izveden,
 • morebitno soglasje za pošiljanje obvestil,
 • ostali osebni podatki.

Vrste zbranih osebnih podatkov o posameznikih se lahko razlikujejo. O vseh posameznikih se ne zbirajo vse navedene vrste osebnih podatkov.

Osebni podatki posebne vrste

Osebnih podatkov, ki so določeni kot posebne vrste osebni podatki ne zbiramo in ne obdelujemo.

Način varovanja osebnih podatkov

Osebni podatki se varujejo tako, da je nepooblaščenim osebam onemogočen dostop ali vpogled v osebne podatke.

Ob prisotnosti nepooblaščenih oseb so zbirke osebnih podatkov nameščene tako, da nepooblaščene osebe nimajo neposrednega vpogleda v osebne podatke, ki se nahajajo v zbirkah oziroma so prikazani na računalniškem zaslonu.

Prostori v katerih se hranijo osebni podatki so zaklenjeni. Dostop v prostore imajo samo osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov.

Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo na računalniku v računalniškem programu. Računalnik in računalniški program sta zaščitena z geslom. Geslo za dostop do računalnika in računalniškega programa imajo samo osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov. Gesla se redno spreminjajo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Rok hrambe osebnih podatkov je odvisen od namena, zaradi katerega so bili pridobljeni. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Osebne podatke, ki se jih pridobi na podlagi soglasja, se hrani do preklica soglasja.

Uničenje osebnih podatkov

Osebni podatki v elektronski obliki se zbrišejo tako, da računalniška obnovitev dela ali celotne zbirke osebnih podatkov ni več možna.

Podatki v tiskani obliki se uničijo na način, ki onemogoča branje vseh ali dela uničenih osebnih podatkov.

Obveščanje o nepremičninah

Stranke oziroma potencialne stranke obveščamo o posamezni nepremičnini samo na podlagi predhodnega kontakta. Obveščanje se lahko opravi s sporočilom na elektronski naslov, s telefonskim klicem ali pisno po klasični pošti. Pri tem se uporabijo kontaktni podatki, ki jih je posredoval posameznik.

Posameznika obvestimo samo o nepremičnini, za katero je predhodno povpraševal.

Obveščanje posameznika o ostalih nepremičninah v ponudbi se izvede samo v primeru, če je posameznik dal soglasje za obveščanje.

Informacije o osebnih podatkih

Vsak posameznik ima pravico izvedeti ali ima upravljavec osebnih podatkov med zbranimi osebnimi podatki tudi osebne podatke, ki se nanašajo nanj ter pravico zahtevati vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.

Vsak posameznik ima pravico do prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Prav tako ima vsak posameznik pravico zahtevati omejitev obdelave oziroma prepovedati nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov. osebnih podatkov. Posameznik, ki je dal soglasje za uporabo osebnih podatkov ima pravico to soglasje kadarkoli preklicati.

Vsak posameznik ima pravico pridobiti naslednje informacije o osebnih podatkih, ki se nanašajo nanj:

 • vrste osebnih podatkov,
 • namen obdelave,
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov,
 • obdobje hrambe osebnih podatkov,
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Če želi posameznik opraviti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, oziroma če zahteva njihov prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje, izbris, omejitev uporabe ali prepove nadaljnjo obdelavo, mora o tem obvesti upravljavca osebnih podatkov.

O svoji zahtevi lahko posameznik obvesti pooblaščeno osebo upravljavca osebnih podatkov pisno ali osebno na naslovu:

MP nepremičnine d.o.o.

Stegne 3

1000 Ljubljana,

ali na elektronski naslov: pisarna.mpnep@gmail.com,

ali po telefonu na številko 051 338 888.

Upravljavec osebnih podatkov je zahtevo dolžan upoštevati, razen če je upravljavec dolžan posamezne osebne podatke hraniti na podlagi zakona ali drugega predpisa oziroma če iz naslova dokumentov, ki vsebujejo osebne podatke izhajajo pravice oziroma obveznosti med upravljalcem osebnih podatkov in posameznikom na katerega osebni podatki nanašajo.

Vsaka zahteva se obravnava v najkrajšem možnem času. Vsaka zahteva se obravnava brezplačno.

Upravljavec osebnih podatkov bo vsakega posameznika na podlagi njegove zahteve obvestil o:

 • izvedenem prepisu, kopiranju, dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu osebnih podatkov,
 • vrstah podatkov, ki so bile zajete v prepisu, kopiranju, dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu,
 • datumu in času izpolnitve zahteve.

Če upravljavec osebnih podatkov zahteve posameznika zaradi zakonskih ali drugih omejitev ne sme izvršiti, mora o tem obvestiti posameznika, ki je podal zahtevo ter mu svojo odločitev obrazložiti ter navesti pravno podlago.

Dostop zaposlenih in pogodbenih sodelavcev do osebnih podatkov

Dostop do osebnih podatkov imajo samo zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci, ki osebne podatke potrebujejo pri opravljanju svojega dela. Posameznik ima dostop samo do tistega dela osebnih podatkov, ki ga potrebuje pri opravljanju svojega dela. Vsak posameznik, ki ima dostop do osebnih podatkov se s podpisom izjave pred dostopom do osebnih podatkov seznani z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov in ostalimi predpisi ter z obveznostmi varovanja osebnih podatkov.

Posredovanje osebnih podatkov

Osebni podatki se smejo posredovati samo tistim uporabnikom in samo na podlagi ustrezne zakonske podlage oziroma na podlagi pisne zahteve ali s privolitvijo posameznika oziroma njegovega zakonitega zastopnika, če gre za mladoletno osebo, na katerega se podatki nanašajo.

Osebni podatki se posredujejo tretjim osebam samo na podlagi osebne privolitve posameznika oziroma njegovega zakonitega zastopnika, če gre za mladoletno osebo, na katerega se podatki nanašajo. Posameznik privoli v posredovanje osebnih podatkov tretji osebi z izdanim soglasjem ali s podpisom drugega dokumenta, v katerem se izreče, če dovoli posredovanje svojih osebnih podatkov tretji osebi ter komu in za katere namene jih dovoli posredovali.

Osebne podatke je potrebno posredovati v obliki, ki nepooblaščeni osebi preprečuje vpogled.

Informacijski pooblaščenec

Vsak posameznik, ki meni, da je prišlo pri varovanju osebnih podatkov do kršitev oziroma zlorab, oziroma meni, da so mu bile na področju varstva osebnih podatkov kršene pravice, lahko poda prijavo Informacijskemu pooblaščencu.

Kontaktni podatki:

Republika Slovenija

Informacijski pooblaščenec

Dunajska cesta 22

1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 97 30

E-pošta: gp.ip@ip-rs.si