Splošni pogoji poslovanja

Nepremičninska družba

Medvešek Pušnik NEPREMIČNINE d.o.o., Davčna št. SI57408777, Matična št. 2320606000, Stegne 3, 1000 Ljubljana.


Naročnik

Fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.


Pogodba o posredovanju

Pisna pogodba, s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročnikom tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročnik pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročnikom sklene nepremičninska družba.


Višina plačila za posredovanje (provizija)

Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje sme znašati v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino največ 4 % + DDV od pogodbene cene. V primeru posredovanja pri najemu oziroma oddaji nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini dveh mesečnih najemnin + DDV. Če posrednik posreduje za obe stranki najemne ali prodajne pogodbe, plača vsaka polovico provizije, razen če je določeno drugače s pogodbo.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če stranki pozneje odstopita od sklenjene prodajne pogodbe in v primerih, ko naročnik oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročnika spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.


Storitve posredovanja, ki so zajete v proviziji

  • prvi prevzem nepremičnine
  • organizacija in izvajanje vseh nadaljnjih ogledov nepremičnine
  • ugotavljanje in preverjanje dejanskega in pravnega stanja nepremičnine
  • oglaševanje nepremičnine po presoji nepremičninske družbe
  • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla
  • sestava prodajne ali najemne pogodbe
  • vodenje in pomoč pri postopkih odmere in plačila davkov pri prometu z nepremičninami
  • vodenje in pomoč pri postopkih vpisa/izbrisa pravic v zemljiški knjigi
  • hramba listin, v kolikor se stranke dogovorijo, da to dejanje prevzame nepremičninska družba
  • organizacija in izpeljava primopredaje nepremičnine ter sestava primopredajnega zapisnikaCene posamezne storitve (ki veljajo v primeru, da naročnik ne sklene pogodbe o posredovanju oz. naroči le posamezno storitev). Navedene cene vsebujejo DDV.

Prvi prevzem nepremičnine 100,00 EUR
Prvi ogled nepremičnine 80,00 EUR
Vsak nadaljnji ogled nepremičnine 60,00 EUR
Primopredaja nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika 150,00 EUR
Sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla 120,00 EUR / 60 min
Ugotavljanje in preverjanje dejanskega in pravnega stanja nepremičnine 100,00 EUR / 60 min
Pridobitev Lokacijske informacije za gradnjo 100,00 EUR / nepremičnino
Izpisek iz zemljiške knjige ali prostorskega informacijskega sistema 30,00 EUR / vpogled
Priprava vloge za pridobitev načrta parcele, potrdila o nepremičnini z GURS-a, potrdila o namenski rabi zemljišča in drugih upravnih potrdil 50,00 EUR + dejanski stroški (taksa in poštnina) / nepremičnino
Pridobivanje kopije gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja 100,00 EUR / posamezno gradbeno zemljišče ali objekt
Sestava prodajne (menjalne / darilne / razdružitvene /…) pogodbe s strani univ. dipl. pravnika 1% od vrednosti nepremičnine, vendar ne manj kot 400,00 EUR.
Sestava najemne pogodbe Enomesečna najemnina, vendar ne manj kot 200,00 EUR.
Izdelava drugih pravnih aktov, vlog, mnenj in drugih pisanj 100,00 EUR / stran + stroški (takse) + poštnina
Svetovanje licenciranega nepremičninskega posrednika 100,00 EUR / 60 min
Svetovanje univerzitetnega diplomiranega pravnika 150,00 EUR / 60 min
Davčno svetovanje 150,00 EUR / 60 min
Ocena tržne vrednosti nepremičnine 150,00 EUR / nepremičnino
Hramba listin 150,00 EUR / listino
Oglaševanje v časniku DELO Po veljavne ceniku v časniku Delo na dan objave oglasa.


Druga določila

V kolikor nepremičninska družba na podlagi naročila naročnika že pripravi osnutek prodajne/najemne pogodbe, pa zaradi krivde na strani naročnika, ne pride do sklenitve pogodbe, je naročnik dolžan agenciji povrniti nastalo škodo po veljavnem ceniku nepremičninske družbe.

V kolikor naročnik ne predloži vseh podatkov pomembnih za sklenitev posla ali posreduje neresnične podatke, sam prevzame tveganje posla in je dolžan nepremičninski družbi in tretji osebi povrniti morebitno nastalo škodo.

Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s splošnimi pogoji nepremičninske družbe, veljajo določila pogodbe o posredovanju.