Splošni pogoji poslovanja

Nepremičninska družba

Medvešek Pušnik NEPREMIČNINE D.O.O., Davčna št. SI57408777 Matična št. 2320606000, STEGNE 3, 1000 LJUBLJANA.

Naročnik

Fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.

Pogodba o posredovanju

Pisna pogodba, s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročnikom tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročnik pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena. Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročnikom sklene nepremičninska družba.

Višina plačila za posredovanje (provizija)

Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje sme znašati v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino največ 4 % + DDV od pogodbene cene. V primeru posredovanja pri najemu oziroma oddaji nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini določeni z veljavno zakonodajo.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za dodatne storitve, če so dogovorjene s pogodbo o posredovanju, pri čemer morata biti v pogodbi opredeljeni količina in cena storitev.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če stranki pozneje odstopita od sklenjene prodajne pogodbe in v primerih, ko naročnik oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročnika spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

Storitve posredovanja, ki so zajete v proviziji

-sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

-seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;

-ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;

-ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

-oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;

-seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;

-prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;

-ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine in-seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;

-sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.

Cene posamezne storitve (ki veljajo v primeru, da naročnik ne sklene pogodbe o posredovanju oz. naroči le posamezno storitev). Navedene cene ne vsebujejo DDV.

Prvi prevzem nepremičnine 100,00 EUR
Prvi ogled nepremičnine 80,00 EUR
Vsak nadaljnji ogled nepremičnine 60,00 EUR
Primopredaja nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika 150,00 EUR
Sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla 120,00 EUR / 60 min
Ugotavljanje in preverjanje dejanskega in pravnega stanja nepremičnine 100,00 EUR / 60 min
Pridobitev Lokacijske informacije za gradnjo 100,00  EUR / nepremičnino
Izpisek iz zemljiške knjige ali prostorskega informacijskega sistema

30,00 EUR / vpogled

Priprava vloge za pridobitev  načrta parcele, potrdila o nepremičnini z GURS-a, potrdila o namenski rabi zemljišča in drugih upravnih potrdil

50,00 EUR + dejanski stroški (taksa in poštnina) / nepremičnino

Pridobivanje kopije gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja 100,00 EUR / posamezno gradbeno zemljišče ali objekt
Sestava prodajne (menjalne / darilne / razdružitvene /…) pogodbe s strani univ. dipl. pravnika  1% od vrednosti nepremičnine, vendar ne manj kot 400,00 EUR.
Sestava najemne pogodbe

 Enomesečna najemnina, vendar ne manj kot 200,00 EUR.

Izdelava drugih pravnih aktov, vlog, mnenj in drugih pisanj

100,00 EUR / stran + stroški (takse) + poštnina
Svetovanje licenciranega nepremičninskega posrednika 100,00 EUR / 60 min
Svetovanje univerzitetnega diplomiranega pravnika 150,00 EUR / 60 min
Davčno svetovanje 150,00 EUR / 60 min

Ocena tržne vrednosti nepremičnine

150,00 EUR / nepremičnino
Hramba listin 150,00 EUR / listino

Druga določila

V kolikor nepremičninska družba na podlagi naročila naročnika že pripravi osnutek prodajne/najemne pogodbe, pa zaradi krivde na strani naročnika, ne pride do sklenitve pogodbe, je naročnik dolžan agenciji povrniti nastalo škodo po veljavnem ceniku nepremičninske družbe.

V kolikor naročnik ne predloži vseh podatkov pomembnih za sklenitev posla ali posreduje neresnične podatke, sam prevzame tveganje posla in je dolžan nepremičninski družbi in tretji osebi povrniti morebitno nastalo škodo.

Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s splošnimi pogoji nepremičninske družbe, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

Ljubljana, 01.02.2021                                                                             MEDVEŠEK PUŠNIK NEPREMIČNINE D.O.O